OPĆI UVJETI POSLOVANJA

 1. Ovim ugovorom klijent potpisuje unaprijed plaćenu pretplatu s odbitkom, koja se može puniti prema vlastitom nahođenju i bez ikakvih ograničenja, što mu daje pravo na stvaranje i komunikaciju potencijalnih klijenata dok se njegov kredit ne iscrpi, kao što je bolje opisano u Prilogu 1.
 2. Pretplata se može napuniti ili nadoplatiti uplatom iznosa po izboru kupca na tekući račun koji se vodi na ime Easy Lead D.o.o. u Croatia banci d.d. – Istarska Ulika 14, HR – 52100 Pula s IBAN-om HR6124850031100312288,    BIC: CROAHR2X i naznakom broja pretplate u razlogu plaćanja.
 3. Izvođač se obvezuje da će u roku od 6 mjeseci od datuma naplate ili nadoplate pretplate na potencijalne kupce obavijestiti klijenta o karakteristikama navedenim u Dodatku 1.
 4. Kada se priopći svaki potencijalni kupac, cijena navedena u Dodatku 1 bit će oduzeta od kredita klijenta, dok se kredit ne potroši.
 5. Kad god je paket kupljenih potencijalnih kupaca dovršen ili blizu završetka, korisnik će imati pravo nadopuniti pretplatu novom uplatom iznosa koji smatra prikladnim; u svakom slučaju klijent nema obvezu nadoplate kartice.
 6. Svaki potencijalni klijent mora sadržavati:
  • ime, prezime;
  • broj telefona i/ili e-mail adresa zainteresirane strane;
  • izričiti pristanak – u pisanom obliku ili usmeno snimljenom komunikacijom – zainteresirane strane za obradu, korištenje u komercijalne svrhe i prijenos također u komercijalne svrhe osobnih podataka prikupljenih u skladu sa zakonom;
  • svaki izričiti i eksplicitni pristanak – uvijek u pisanom obliku ili putem snimljene usmene komunikacije – zainteresirane strane za primanje komercijalnih telefonskih poziva na brojeve mobilnih telefona.
 1. Izvođač će generirati potencijalne klijente pomoću vlastitih baza podataka ili putem ulaznih i izlaznih aktivnosti telemarketinga, društvenih medija, weba i/ili marketinga na društvenim mrežama, povratnog poziva, chata, foruma, distribucije letaka, organizacije događaja, mobilnih kutaka, reklama u nacionalnom ili lokalnom tisku i/ili bilo kojem drugom sredstvu komercijalne komunikacije prikladnom za tu svrhu.
 2. Klijent se obvezuje surađivati ​​u aktivnosti generiranja potencijalnih kupaca, objavljujući odgovarajući informativni materijal, uvjete i odredbe usluga za koje će tražiti potencijalne zainteresirane strane. Predmetom dogovora između obiju strana, naručitelj se također obvezuje omogućiti izvođaču umetanje vlastitog bannera na svoju web stranicu i/ili na odredišne ​​stranice klijenta, kao i jamčiti pristup Facebook stranicama i/ili bilo kojem drugom profilu medija na društvenim mrežama, smatralo se korisnim za obavljanje aktivnosti.
 3. Svaku vodeću aktivnost istraživanja i obrade provodit će kvalificirano osoblje, izvorni govornici talijanskog jezika ili u svakom slučaju s jednakom razinom znanja talijanskog jezika, koji će djelovati iz Italije ili u svakom slučaju iz zemlje koja pripada Europska unija.
 4. Izvođač ima pravo podugovarati jednu ili više gore navedenih aktivnosti tvrtkama trećih strana kojima vjeruje.
 5. Odgovornost je klijenta priopćiti izvođaču sve podatke koji su potrebni za adekvatno osposobljavanje njegovog osoblja i omogućavanje planiranja najučinkovitije strategije za prikupljanje potencijalnih klijenata.
 6. U svakom slučaju, izvođač ima puno pravo definirati vrijeme i strategije prikupljanja potencijalnih kupaca, uz jedino ograničenje poštivanja zakona, pristojnosti zainteresiranih strana i komercijalnog ugleda klijenta.
 7. Potencijalni kupci koji se smatraju nevažećima bit će zamijenjeni do najviše 20% naručenog paketa. Svaki oblik naknade štete i/ili kompenzacije je isključen, osim u slučaju loše vjere i/ili grubog nemara od strane izvođača.
 8. Potrage i svi osobni podaci prikupljat će se u ime i u interesu izvođača, koji je i stoga će ostati njegov vlasnik; klijent će posljedično moći koristiti, ali ne i prenijeti trećim stranama ili ekonomski iskoristiti kontakte koje mu je priopćio izvođač.
 9. Odgovornost je klijenta obraditi kontakte i sve osobne podatke koji će mu biti priopćeni u skladu s odredbama zakona.
 10. Izvršitelj je dužan pribaviti privolu vlasnika podataka za njihovu obradu i prijenos naručitelju u skladu sa zakonom.
 11. Ugovaratelj je također odgovoran za obradu podataka u obrascima koji su propisani važećim zakonima i, posebno, za povremeno restrukturiranje svoje baze podataka i priopćavanje klijentu imena koja su opozvala svoju suglasnost iz bilo kojeg razloga, u cijelosti ili djelomično dijelu na obradu svojih osobnih podataka.
 12. U svakom slučaju, odgovornost je klijenta za obradu osobnih podataka koje je prikupio izvođač u skladu s važećim zakonodavstvom o tom pitanju.
 13. Sva komunikacija između strana odvijat će se putem e-pošte na adrese navedene u Dodatku 1.
 14. Za sve sporove u svezi valjanosti, tumačenja i izvršenja ovog ugovora isključivo je nadležan Sud u Puli.